หรือบริการเชื่อมต่อจากภายนอกดังนี้ิ

 • ระบบอีเมล์
 • ระบบพัสดุและครุภัณฑ์
 • ระบบคลาวน์ โรงเรียน
 • ระบบทะเบียนข้อมูลกลาง
 • ระบบตรวจผลการเรียน
 • ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • ระบบลงทะเบียน กิจกรรม /อบรม / สัมนา
 • ระบบจัดเก็บไฟล์
 • ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • บริการสำนักงานอิเลกทรอนิกส์  office Online
 • Google Classroom 
 • บริการ webserver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

         หรือบริการเชื่อมต่อจากภายนอกดังนี้ิ